Atėjo laikas laiptams? 
Individualios paslaugos nuo pradžios iki pabaigos. Aiškios ir geros kainos. Saugu ir patikima.
Sutartis atsisiųsti
Sutarties pavyzdys.
Sutartis UAB Laiptadariai.pdf (113.25KB)
Sutartis atsisiųsti
Sutarties pavyzdys.
Sutartis UAB Laiptadariai.pdf (113.25KB)

GAMINIŲ IR PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

2019 m. gruodžio mėn. 01 d.

Jonava

UAB „Laiptadariai“, juridinio asmens kodas 303549893, kurios registruota buveinė yra Jonavos r. sav. Jonavos m. Kauno g. 6-20, atstovaujama direktoriaus Edmundo Arlausko, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau - Vykdytojas), ir

Laiptas Laiptauskas, gyvenamoji vieta Laiptų g. 1, Laiptuva (toliau - Užsakovas), atskirai gali būti vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis sudarė šią Gaminių ir paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis).

1.             Sutarties objektas

1.1.        Vykdytojas įsipareigoja pagal Užsakovo nurodymus pagaminti laiptus (toliau – Gaminys) ir juos sumontuoti, taip pat išmontuoti senus laiptus (toliau – Paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas sumokėti šioje sutartyje nurodyta tvarka.

1.2.        Laiptų charakteristika:

1.2.1.           Kiekis: 1 (vienas) vnt.;

1.2.2.           Medžiaga: natūralus ąžuolas;

1.2.3.        Uždari ąžuolo laiptai; metalo ornamento užpildo turėklai; Led apšvietimas po kiekviena pakopa.

1.3.        Laiptai turi būti sumontuoti adresu: Laiptų g. 1, Laiptuva.

1.4.        Paslaugas Vykdytojas įsipareigoja atlikt iki 2020m. sausio 10d.

2.             Gaminių ir paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1.        Gaminių ir paslaugų kaina 3500 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai eurų) su PVM. Jokio išankstinio apmokėjimo ar avanso, už paslaugas atsiskaitoma tik pilnai pabaigus darbus.

2.2.        PVM sąskaita-faktūra pateikiama užbaigus darbus kartu su priėmimo – perdavimo aktu. Užsakovas ir Vykdytojas pasirašo ant dokumentų.

2.3.        Užsakovas apmoka už suteiktas Paslaugas ir Gaminius per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.

2.4.        Užsakovas sutinka, kad Vykdytojo išrašytos PVM sąskaitos – faktūros gali būti pateikiamos elektroniniu paštu laiptas.laiptauskas@gmail.com Sąskaita pateikta elektroniniu paštu turi vienodą juridinę galią kaip ir asmeniškai pateiktas ir pasirašytas dokumentas.

2.5.        Užsakovui neatsiskaičius už Gaminius ir Paslaugas iki datos nurodytos ant PVM sąskaitos faktūros, Vykdytojas turi teisę kreiptis į trečiuosius asmenis dėl skolos išieškojimo. Visas išlaidas, susijusias su skolos išieškojimu, apmoka Užsakovas.

3.             Šalių įsipareigojimai

3.1.        Vykdytojas įsipareigoja:

3.1.1.         tinkamai, kokybiškai ir laiku  suteikti Sutarties 1.1 punkte numatytus Gaminius ir Paslaugas pagal iš anksto su Užsakovu suderintus reikalavimus.

3.1.2.         neatskleisti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos.

3.2.        Užsakovas įsipareigoja: priimti iš Vykdytojo Gaminius, Paslaugas, PVM sąskaitas faktūras, pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą.

3.3.        Jeigu Užsakovas nepasirašo priėmimo – perdavimo akto ir (ar) nepriima PVM sąskaitos faktūros ir nepareiškia raštu Vykdytojui pagrįstų pretenzijų dėl suteiktų Gaminių,Paslaugų, laikoma, kad Užsakovas pretenzijų Vykdytojui neturi ir Vykdytojas įvykdė savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

4.             Šalių atsakomybė

4.1.        Pasibaigus Sutartyje nurodytiems Paslaugų teikimo terminams, Vykdytojas moka Užsakovui 100 eurų baudą už kiekvieną pradelstą savaitę.

4.2.        Pasibaigus nustatytiems atsiskaitymo terminams Užsakovas moka Vykdytojui 100 eurų bauda už kiekvieną uždelstą savaitę. Taip pat padengia visas išieškojimo išlaidas kaip pažymėta 2.5 punkte.

4.3.        Gaminys yra Vykdytojo nuosavybė iki atsiskaitymo už Produktus ir Paslaugas dienos.

4.4.        Vykdytojas gaminiams suteikia 3 metų garantinį laikotarpį, kurio metu nemokamai bus pašalinti visi trūkumai, kurių priežastis nebuvo Gaminių netinkamas naudojimas.

4.5.        Šalys nėra atsakingos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą esant nenugalimai jėgai, kurios negalima nei numatyti nei išvengti. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, nedelsdama privalo apie tai informuoti kitą Šalį.

5.             Kitos sąlygos

5.1.        Išskyrus Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų numatytus atvejus, saugoti ir užtikrinti, kad Šalių viena kitos atžvilgiu pateikti dokumentai ar informacija, susijusi su ūkine – komercine paslaptimi, gauta vykdant šios Sutarties sąlygas, nebūtų perduoti tretiesiems asmenims, nesusijusiems su šia Sutartimi.

5.2.        Šalys įsipareigoja atlikti visus nuo kiekvienos iš jų priklausančius veiksmus, maksimaliai ir sąžiningai bendradarbiauti bei dėti visas pastangas, kad kiekviena Šalis galėtų laisvai ir tinkamai įgyvendinti teises ir pareigas kylančias iš Sutarties.

5.3.        Bet kokie ginčai tarp Užsakovo ir Vykdytojo, susiję arba kylantys iš šios Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo įvykdymo, jeigu jų negalima išspręsti geranorišku Šalių tarpusavio derybų keliu, sprendžiami Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų numatyta tvarka.

5.4.        Visi pranešimai yra laikomi tinkamai įteiktais Sutarties Šalies nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu.

5.5.        Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško šalių tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.

5.6.        Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu. Šalis nutraukusi šią sutartį iki Paslaugų atlikimo termino, privalo kitai šaliai kompensuoti atsiradusius tiesioginius nuostolius.

5.7.        Šalys šią sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir ketinimus.

5.8.        Sutartis sudaryta ir pasirašyta dviem (2) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią.

5.9.        Sutartis pasirašyta, nuskenuota ir atsiųsta elektroniniu paštu, turi vienodą juridinę galią kaip ir originaliai pasirašytas dokumentas.

 
 
 
Parašykite
Paskambinkite
Apie